PLEURAL MESOTHELIOMA, Asbestos, Pleural Thickening, Pleural mesothelioma is teh most run of teh mill kind of mesothelioma, tending to around 70% of all mesothelioma cases,...